Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van PLANgroep is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan PLANgroep op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. PLANgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van PLANgroep bevinden zich links naar externe websites. PLANgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van PLANgroep en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan PLANgroep. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van PLANgroep.

Algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene voorwaarden van Cohedron BV.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de disclaimer en onze privacyverklaring.

Wet huis voor klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

Gelijke kansen en diversiteit

Bij PLANgroep mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we vanuit onze moederorganisatie Cohedron in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving!