Wie zijn wij?

Wij zijn PLANgroep (Postbus 340, 4100 AH Culemborg). PLANgroep is gespecialiseerd in het schuldhulpverleningstraject. In deze privacyverklaring leggen wij aan alle cliënten van PLANgroep uit welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving.

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

PLANgroep gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de cliënt en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever van PLANgroep, zijnde uw gemeente of uw werkgever. De diensten van PLANgroep ten behoeve van haar cliënten zien op het beoordelen van een verzoek tot schuldhulpverlening en het stabiliseren en regelen van schulden conform de met de cliënt en de opdrachtgever afgesproken methodiek. Deze verwerkingen vinden plaats ter uitvoering van de overeenkomst met u en/of uw gemeente of werkgever. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt PLANgroep de gegevens bovendien voor facturatie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. Deze verwerking vindt plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van PLANgroep.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens van de cliënten door PLANgroep verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens;
Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;
Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.

Medische gegevens: gegevens over de gezondheid voor zover deze relevant zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Voor effectieve schuldhulpverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen. Voor alle duidelijkheid: het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats als dit noodzakelijk is voor de met u overeengekomen dienstverlening. Indien uw instemming niet besloten ligt in de met u gesloten overeenkomst, dan vragen wij u hier voorafgaand toestemming voor. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij PLANgroep.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

Opdrachtgevers van PLANgroep: gemeenten, kredietbanken of individuele ondernemingen (vaak uw werkgever). Zij worden als belanghebbende geïnformeerd over de voortgang van de dienstverlening en de verleende diensten. Bij deze rapportages wordt uiteraard rekening gehouden met uw belangen en privacy.

Schuldeisers: het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.

Andere hulpverleners: problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat uw persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden indien mogelijk enkel geanonimiseerd gebruikt.

Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?

PLANgroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. PLANgroep streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt PLANgroep de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

PLANgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt en niet langer dan een wettelijke verplichting PLANgroep oplegt om gegevens te bewaren. Voor dossiers bij schuldhulpverlening hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 5 jaar na afronding van het dossier.

Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat?

Via MijnDossier heeft u inzage in een groot deel van de van u geregistreerde persoonsgegevens.

Als u inzage wenst in gegevens die PLANgroep van u heeft, of als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen kunt u dit kenbaar maken via het formulier onderaan op deze pagina.

Dit geldt ook voor het overdragen van uw gegevens aan een andere organisatie of om te verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Mocht u een datalek of klacht willen melden, of u wilt de privacy manager spreken kan dit ook door middel van het formulier onderaan deze pagina.

Wijzigingen

PLANgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van PLANgroep.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop PLANgroep uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen per e-mail via privacy@plangroep.nl of door een brief te sturen naar PLANgroep t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 340, 4100 AH Culemborg. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Versie: 1.0
Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.+

 


 

Privacy verzoek