Procesbegeleider Financiële Zorgen en ondernemers

Locatie: 's-Gravenhage

Introductie

Ik ben op zoek naar 2 Procesbegeleiders Financiële Zorgen en ondernemers bij de VNG voor de periode tot 1-1-2023 met een optie tot verlenging. 24 tot 36 uur per week.

Functie

In de rol procesbegeleider voor het project Financiële zorgen en ondernemers ondersteun je gemeenten bij het vormgeven of versterken van de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten. Daarnaast sla je een brug naar andere partners en domeinen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke context, die betrokken zijn bij ondernemers met financiële zorgen. Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.


 • Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten aan ondernemers met financiële zorgen en legt daarbij de relatie met de ondersteuning(sproducten) rondom de 4 wetstrajecten.
 • Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.
 • Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.
 • Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;
 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en strategisch niveau;
 • Je maakt inzichtelijk wat de ondersteuning aan ondernemers van hen vraagt, zodat zij in staat zijn/gesteld worden om ondernemers in hun gemeente passend te ondersteunen.
 • Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.

Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:

 • De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
 • 2. Gemeenten concrete handvatten hebben om ondernemers met financiële zorgen of (problematische) schulden te bereiken en de ondersteuning aan deze ondernemers integraal en zo vroegtijdig en efficiënt mogelijk vorm te geven;
 • Uitvoeringsvraagstukken en knelpunten die gemeenten in de praktijk ervaren bij de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen geagendeerd worden op de daartoe bestemde overlegtafels;
 • Gemeenten een platform hebben om onderlinge kennis, ervaring en best practices te delen en hun vragen te stellen;
 • Gemeenten proactief ondersteund worden bij juridische en implementatie van technische vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening en ondernemers.
 • De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning hoog is.

Functie-eisen

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal drie jaar werkervaring op WO-niveau;
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of projectleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein en/of bij andere organisaties die betrokken zijn bij financieel advies of ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen;
 • Minimaal vijf jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen.

Wensen:

 • Kennis van (werk)processen bij gemeenten (Toelichting in CV of motivatie)
 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring met werken in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel)
 • Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen.
 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties. (Benoem drie voorbeelden in motivatiebrief)
 • Inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen, schuldhulpverlening, economische zaken, ondernemersdienstverlening, en/of Bbz.
 • Inhoudelijke en actuele kennis of ervaring met de keten en het speelveld rondom (financiële) ondersteuning aan ondernemers en/of ondernemerschap.
 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met minimaal 2 Rijksoverheden binnen een programma of uitvoeringstraject. (Benoem minimaal twee voorbeelden in motivatiebrief).