Programmasecretaris Verbinden Schuldendomein

Locatie: 's-Gravenhage

Introductie

Ik zoek een ervaren projectsecretaris Verbinden Schuldendomein voor de VNG. Start zo snel mogelijk. Tot het einde van het jaar met optie tot verlenging. 32 uur.

Organisatie

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.

Het programma Verbinden Schuldendomein verbindt de wetstrajecten, projecten en opschaalbare initiatieven. De implementatie kan hierdoor in samenhang worden georganiseerd met als doel dat gemeenten hun inwoners daadwerkelijk kunnen helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van nieuwe risicovolle schulden. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit thema werkt de VNG nauw samen met werk- en inkomenpartners en andere partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we continue de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries. Want schuldhulpverlening gaat over dienstverlening die bij uitstek domeinoverschrijdend is.

Verbinden Schuldendomein adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Ook brengen wij landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren.


Functie

Omschrijving van de opdracht: Het voeren van het programmasecretariaat programma Verbinden Schuldendomein zodanig dat het programmamanagement in staat is het programma te beheersen (tijd, geld, kwaliteit).

De programmasecretaris is verantwoordelijk voor:

 • Verzamelen van gegevens en het opstellen van inhoudelijke maand- of voortgangsrapportages over het gehele programma en specifiek voor de Keten Derdenbeslag; de (eventuele) financiële bijdrage hierin wordt verstrekt door Control; MT-rapportages voorbereiden door input te halen bij de collega’s en te verwerken tot een rapportage in Pepperflow;
 • Ondersteunen van projectleiders binnen het programma, waar nodig, op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting, risicomanagement en inhoudelijke notities over de verschillende programma-onderdelen;
 • Adviseren over en (mede) opstellen van KPI’s, meten en bewaken daarvan;
 • Vertalen van de plannen van projectleiders binnen het programma naar beslag op middelen en gevolgen voor de programma begroting en zorgdragen dat Control een adequate prognose kan verstrekken, inclusief bewaken financiële voortgang;
 • Ondersteunen bij het uitwerken van planning en bemensing bij service blue prints aanpak;
 • Voorbereiden en opstellen van notities voor inbreng van stukken in MT;
 • Agenderen, voorbereiden en bewaken van de follow-up van VNG-breed overleg op ambtelijke en managementniveau;
 • Voorbereiden van agenda, organiseren en verslaglegging van online- en offline bijeenkomsten Daarbij kunnen vertalen van complexe inhoudelijke materie in gedragen actiepunten.;
 • Vastleggen, bewaken en najagen van afspraken die worden gemaakt in het werkoverleg van het programma Verbinden schuldendomein.
 • Zorgdragen voor de administratieve afhandeling van opdrachtverstrekking tussen VNG Realisatie en opdrachtgevende partijen en het opstellen van offertes;
 • Opstellen van profielen voor inhuur van tijdelijke krachten op specifieke opdrachten;
 • Plannen, organiseren en voorbereiden van afspraken en werkgroepen bij gemeenten.


Functie-eisen

 • HBO diploma;
 • 5 jaar hebben gewerkt op HBO niveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar als programma secretaris in complexe projecten rond informatievoorziening;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in het programmatisch werken;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de gang van zaken binnen gemeenten (taken, verantwoordelijkheden en processen op hoofdlijnen.

Inlichtingen

CTM Solution +

Sollicitatie

CTM Solution +